ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά με κάρτα ή με αγορές άνω των 39€

Memebership Card

Ο κάτοχος της κάρτας μέλους INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής «κάρτα») συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι:

1) Η κάρτα μέλους INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε. χορηγείται στον κάτοχό της, κατόπιν αιτήσεως αυτού, από την εταιρεία INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε.  (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), παραμένει ωστόσο στην ιδιοκτησία της Εταιρείας καθ’όλη τη διάρκεια της ισχύος του προγράμματος προνομίων. Η κατοχή και χρήση της κάρτας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, την οποία και θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλλει σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε. που λειτουργεί είτε από την Εταιρεία είτε από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας, μέλη του δικτύου INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε., υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα καταστήματα που λειτουργούν από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα προνομίων (εφεξής αμφότερα καλούμενα τα «καταστήματα πώλησης προϊόντων PINK WOMAN»). O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των προνομίων του μέλους, εφόσον λάβει την κάρτα με τα στοιχεία του νέου μέλους. Η διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε.

2) Η κάρτα μέλους PINK WOMAN δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος της κάρτας, δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με την κάρτα αυτή, παρά μόνο δικαιούται να απολαμβάνει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα από την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η κάρτα και τα προνόμια τα οποία παρέχει η κάρτα δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

3) Η κάρτα μέλους ενεργοποιείται με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων της αίτησης έκδοσης κάρτας μέλους από τον κάτοχο, την υπογραφή αυτής και την παράδοσή της σε οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης προϊόντων PINK WOMAN, από τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων. Επίσης, η κάρτα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ.

4) Οι παροχές του προγράμματος προνομίων αναφέρονται σε εμφανές σημείο μέσα στα καταστήματα πώλησης προϊόντων PINK WOMAN, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pinkwoman-fashion.com, όπως αυτές γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό κατά περιοδικά διαστήματα με τον αυτό ως άνω τρόπο.

5) Η Εταιρεία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει το πρόγραμμα προνομίων και τους όρους αυτού (ολικά ή μερικά), χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του.

6) Ο κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σε όλα τα καταστήματα πώλησης προϊόντων PINK WOMAN υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα καταστήματα που λειτουργούν από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας  είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα προνομίων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος που θα γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο κάθε συμμετέχοντος στο πρόγραμμα καταστήματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pinkwoman-fashion.com.

7) Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το δικαιούχο κάτοχο αυτής με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου στοιχείου αποδεικτικού της ταυτότητάς του.

8) Η κάρτα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

9) Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, τη σύμβαση με τον κάτοχο ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας.

10) Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο χρήσης της κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπολογισμού των πόντων, του ύψους επιβράβευσης αγορών, των ειδικότερων καταστημάτων στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα προνομίων, κατά την εκάστοτε πολιτική τους, καθώς και να παύσει ολικώς ή μερικώς το πρόγραμμα προνομίων. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή παύση ισχύει χωρίς την πρότερη ειδική ενημέρωση ή την συγκατάθεση του κατόχου της και θα γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο κάθε συμμετέχοντος στο πρόγραμμα καταστήματος ή/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pinkwoman-fashion.com.

11) Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης της κάρτας ή παύσουν μερικώς ή ολικώς το πρόγραμμα προνομίων, ο κάτοχος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Εταιρείας, εφόσον με την υπογραφή της αιτήσεως και την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων, το οποίο παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από ελευθεριότητα της Εταιρείας και μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να παύσει, άλλως έχει παραιτηθεί με την αίτησή του και την αποδοχή των παρόντων όρων από κάθε σχετική αξίωσή του.
 
12) Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση προς τον κάτοχο της κάρτας για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή καταστημάτων.

13) Ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την κάρτα σε πρώτη ζήτησή της προς την Εταιρεία INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε., να τη φυλάσσει, να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση και να μην τη μεταβιβάζει προς περαιτέρω χρήση σε άλλον. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει άμεσα στην INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε. ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της.

14) Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε. τυχόν αλλαγή στα στοιχεία που δήλωσε (όπως διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.

15) Με την αίτηση έκδοσης της κάρτας, ο κάτοχός της αποδέχεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που δηλώνει στην αίτηση θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε.. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση εκδόσεως κάρτας μέλους PINK WOMAN, με σκοπό αποκλειστικά την υποστήριξη και απευθείας προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων της Εταιρείας (ενδεικτικά μέσω ταχυδρομείου (direct mail), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), ρητώς αποκλειόμενης οποιασδήποτε εμπορίας προσωπικών δεδομένων ή άλλης χρήσης. Ο κάτοχος της κάρτας διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία.  Επίσης κάθε κάτοχος της κάρτας που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων είτε μέσω ταχυδρομείου (direct mail) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), για προσφορές/εκπτώσεις των προϊόντων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να το ζητήσει οποτεδήποτε είτε στέλνοντας email στην διεύθυνση info@pinkwoman-fashion.com αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της κάρτας, είτε καλώντας στο +30 210-9885169.

16) Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα, όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του, να επιστρέψει την κάρτα του στην Εταιρεία και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρείας.

17) Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων ισχύει μόνο στην Ελλάδα.

18) Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.